2011, മേയ് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആയുഷ: ഖണ്ഡമാദായ .....


ആയുഷ: ഖണ്ഡമാദായ രവിരസ്തമയം ഗത:
അഹന്യഹനി ബോദ്ധവ്യം കിമേതത് സുകൃതം കൃതം

അര്‍ഥം :=

ദിവസവും സൂര്യന്‍ ആയുസ്സിന്റെ ഒരു പങ്കു അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമിച്ചു പോകുന്നു. അതിനാല്‍ താന്‍ ചെയ്ത പുണ്യ പാപങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് ഒരാള്‍ നിത്യവും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് .

[നീതിസാരം ]

മറുപക്ഷം : നിത്യവും ചിന്തിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ . വരും ദിനങ്ങളിലെങ്കിലും പുണ്യ പാപങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചു കണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയും പുണ്യ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മാത്രം ചെയ്യാന്‍ ശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് മിഴിപക്ഷം