2011, മേയ് 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആയുഷ: ഖണ്ഡമാദായ .....


ആയുഷ: ഖണ്ഡമാദായ രവിരസ്തമയം ഗത:
അഹന്യഹനി ബോദ്ധവ്യം കിമേതത് സുകൃതം കൃതം

അര്‍ഥം :=

ദിവസവും സൂര്യന്‍ ആയുസ്സിന്റെ ഒരു പങ്കു അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമിച്ചു പോകുന്നു. അതിനാല്‍ താന്‍ ചെയ്ത പുണ്യ പാപങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് ഒരാള്‍ നിത്യവും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് .

[നീതിസാരം ]

മറുപക്ഷം : നിത്യവും ചിന്തിച്ചാല്‍ മാത്രം പോരാ . വരും ദിനങ്ങളിലെങ്കിലും പുണ്യ പാപങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ചു കണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയും പുണ്യ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മാത്രം ചെയ്യാന്‍ ശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് മിഴിപക്ഷം 

വരം ന രാജ്യം .....

വരം ന രാജ്യം ന കുരാജരാജ്യം 
വരം ന മിത്രം ന കുമിത്രമിത്രം 
വരം ന ശിഷ്യോ ന കുശിഷ്യശിഷ്യോ 
വരം ന ദാരാ ന കുദാരദാരാ 
അര്‍ത്ഥം :=

നീചനായ രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് രാജാവില്ലാത്തിടത്ത്  ജീവിക്കുന്നതാണ് . നീചനായ സുഹൃത്തിനെക്കാള്‍ നല്ലത് സുഹൃത്ത്‌ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് . നീചനായ ശിഷ്യനെക്കാള്‍ നല്ലത് ശിഷ്യന്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് . നീചയായ ഭാര്യയെക്കാള്‍ നല്ലത് ഭാര്യ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് .

[ചാണക്യ നീതി ] 

മറുപക്ഷം : നീചനായ ഭാര്‍ത്താവിനെക്കാള്‍ നല്ലത് ഭര്‍ത്താവ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും പറയുന്നില്ല . കാരണം നീചനായ ഭര്‍ത്താവിനെ തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനാവുമെന്നു അവള്‍ക്കറിയാം . മറ്റുള്ള ആളുകളെ സ്നേഹം കൊണ്ടോ ശാസന കൊണ്ടോ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കാര്യം അല്പം കാഠിന്യമേറിയതാണ്  എന്ന് മിഴിപക്ഷം